கலைச் சொற்கள் - இரசாயனச் சொற்றொகுதி

கலைச் சொற்கள் - இரசாயனச் சொற்றொகுதி - கொழும்பு : அரச கரும மொழித் திணைக்களம், கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், 1963 1991 - 253 பக்.


கலைச் சொல் அகராதி
Glossary of Technical Terms

540.3 / KAL

© University of Vavuniya

---