கலைச்சொற்கள்: தூயகணிதமும் பிரயோக கணிதமும்

கலைச்சொற்கள்: தூயகணிதமும் பிரயோக கணிதமும் - கொழும்பு: இலங்கை அரசாங்க அச்சகம், 1956 - 91 பக்.


கலைச் சொல் அகராதி
Glossary of Technical Terms

510.03 / KAL

© University of Vavuniya

---