மானுடம் : சமூகவியல் ஏடு

மானுடம் : சமூகவியல் ஏடு - யாழ்ப்பாணம்: பல்கலைக்கழக சமூகவியல் சங்கம், 1998 - 2008 - ஏடு 2 - 105 பக்., ஏடு 3 - 105 பக்., ஏடு 4 - 115 பக்., ஏடு 5 - 84 பக்.

சுட்டி உள்ளடங்கலாக

300.5 / MAN

© University of Vavuniya

---