பூர்தியுவும் மார்க்சியமும்

இராஜதுரை, எஸ்.வி.

பூர்தியுவும் மார்க்சியமும் - சென்னை பரிசல் 2004 - 64 பக்.

335.4 / IRA

© University of Vavuniya

---