முகாமைத்துவ நடைமுறைகள்

இரவீந்திரன், அ. (தொகுப்பாசிரியர்)

முகாமைத்துவ நடைமுறைகள் - 2ம் பதிப்பு - மட்டக்களப்பு : சுசீலாதேவி இரவீந்திரன், 2015. - x, 195 பக். :

658 / MUK

© University of Vavuniya

---