மூலதனம்

கார்ல் மார்க்ஸ்

மூலதனம் - சென்னை நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவூஸ் (பி)லிட் 1998 - பாகம் 01 - 1102 பக்.; பாகம் 02 - 723 பக்.; பாகம் 03 - 1330 பக்.

812340588X

335.401 / KAR

© University of Vavuniya

---